Zhujiang New Town Campus


Guangzhou Women and Children Medical Center (Zhujiang New Town Campus)

Address: No. 9 Jinsui Road, Guangzhou

Zip code: 510623

Phone: 020-81886332

traffic control

Xinghuiyuan Station

40 Road Night 43 Road 45 Road 63 Road 194 Road 195 Road 197 Road 230 Road 266 Road 272 Road 513 Road Tourism 2 Line

Jinsui Road

40 Road 42 Road 63 Road 194 Road 272 Road 307 Road 513 Road

Liede Road

Night 43 Road 194 Road 272 Road Tourism 2 Line

Tianhe

Night 13 Road Night 18 Road 22 Road 23 Road Night 27 Road Night 34 Road Night 36 Road Night 39 Road Night 40 Road

53 Road 54 Road 62 Road 63 Road 137 Road 140 Road 197 Road 227 Road 230 Road 243 Road

261 Road 266 Road 278 Road 284 Road 293 Road 299 Road 407 Road 512 Road 517 Road 518 Road

541 Road 542 Road 548 Road 550 Road 562 Road 813 Road 882 Road 886 Road 886A

Subway Line 3

Zhujiang New Town Station Exit A1

Subway Line 1